+420 721 634 362
(9:00–22:00)
E-SHOP

Domů > Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1) Úvodní ustanovení

a) tyto Obchodní podmínky („Obchodní podmínky“) se vztahují na uzavírání veškerých smluv mezi společností NH harbor, s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČO: 07542399, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 302603, dále jen „pronajímatel" nebo „společnost“ a "zákazníkem" nebo "nájemcem" v souvislosti nebo na základě pronájmu erotických pomůcek, konkrétně erotických silikonových pan (dále jen „erotická pomůcka“), nabízených společností na www.vrsexhouse.cz, dále jen „předmět nájmu“.

b) tyto Obchodní podmínky jsou v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) neoddělitelnou součástí každé nájemní smlouvy a stanovují bližší podmínky pronájmu uzavřené mezi společností a zákazníkem, pokud se společnost se zákazníkem výslovně nedohodli na odlišné úpravě.

d) tyto Obchodní podmínky se přiměřeně použijí i na uzavírání jiných smluv mezi společností a zákazníkem, a to i prostřednictvím jiných prostředků komunikace na dálku (tj. telefonicky, faxem, e-mailem apod.) než jen prostřednictvím internetových stránek www.vrsexhouse.cz.

Internetové stránky www.vrsexhouse.cz nejsou určeny pro osoby mladší 18 let. Osoby mladší 18 let nejsou oprávněny vstoupit na webové stránky, prohlížet jejich obsah, dozvídat se z nich jakékoli informace a tyto informace dále šířit.

2) Prohlášení o ochraně dat

Prohlašujeme, že data poskytnutá zákazníky společnosti slouží pouze pro účely identifikace při pronájmu erotických pomůcek ve společnosti, a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Každý zákazník se musí před uzavřením nájemní smlouvy a předáním erotické pomůcky do užívání prokázat platným dokladem totožnosti, případně cestovním pasem nebo platným průkazem o povolení k pobytu.

3) Podmínky pronájmu erotických pomůcek

a/ zákazník musí být osobou starší 18 let.

b/ pro pronájem erotické pomůcky musí zákazník předložit platný doklad totožnosti, případně cestovní pas nebo platný průkaz o povolení k pobytu.

c/ plnou cenu za nájemné erotické pomůcky včetně vratné zálohy uhradí zákazník na místě při předání erotické pomůcky k užívání.

d/ ke každému pronájmu erotické pomůcky je stanovena vratná záloha. Její výše je 1.000,- Kč. Tato záloha slouží jako jistina pro případ poškození předmětu nájmu, případně k úhradě nájemného při překročení sjednané doby pronájmu, jak je uvedeno níže pod písm. g), na což je zákazník před započetím pronájmu upozorněn.

e) v případě poškození předmětu nájmu – erotické pomůcky zákazníkem bude oprava hrazena z této jistiny - vratné zálohy, stejně tak v případě překročení sjednané doby pronájmu, bude nájemné strženo z dané jistiny. V případě, že vratná záloha nebyla zaplacena nebo částka představující vzniklou škodu či nájemné převyšuje výši vratné zálohy, je zákazník povinen dlužnou částku neprodleně uhradit, a to hotově, nebo po písemné dohodě převodem na účet společnosti.

f) v případě vrácení předmětu nájmu – erotické pomůcky v technickém, fyzickém a optickém stavu, v jakém byl pronajat, je tato záloha zákazníkovi v plné výši vrácena.

g) při překročení sjednané doby pronájmu je zákazník povinen uhradit za každých započatých 10 minut dalšího trvání pronájmu erotické pomůcky částku ve výši 250,- Kč, a to až do doby řádného vrácení pronajaté erotické pomůcky společnosti. Počátek doby pronájmu erotické pomůcky je zapsán v rezervaci dané erotické pomůcky, kdy se za počátek doby pronájmu rozumí čas uvedený v rezervaci erotické pomůcky.

h) použití erotické pomůcky je na vlastní nebezpečí zákazníka. Je výslovně zakázáno půjčovat pronajaté erotické pomůcky třetím osobám.

ch) v ceně nájemného předmětné erotické pomůcky je zahrnuto i její kompletní vyčištění a vydezinfikování, poskytnutí lubrikačního gelu a prezervativu.

4) Podmínky používání erotických pomůcek

a) každý zákazník je před pronájmem, tedy před předáním kterékoliv erotické pomůcky z nabídky společnosti do užívání zákazníkovi, proškolen k bezpečnému a opatrnému užívání, je seznámen s pravidly nakládání s danou erotickou pomůckou, a to zejména s ohledem na použité materiály a konstrukce, z nichž jsou erotické pomůcky vyrobeny, tedy aby nedošlo k jejich poškození, případně ke způsobení jakékoliv újmy zákazníkovi.

b) společnost neodpovídá za chybné užívání předmětu nájmu – erotické pomůcky či užívání v rozporu s těmito obchodními podmínkami vedoucí ke škodě na majetku či zdraví zákazníka.

c) pronájem erotické pomůcky probíhá v privátu společnosti, a to na adrese Pecháčkova 1244/7, Praha 5, 150 00.

d) zákazník je povinen používat při pronájmu erotické pomůcky prezervativ, společnost neodpovídá zákazníkovi za jakékoliv poškození jeho zdraví, či onemocnění, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti může vzniknout.

e) erotické pomůcky – erotické silikonové panny jsou určeny k pohlavnímu styku a jiným formám sexuálního uspokojení, vyjma určitých sexuálních praktik, a to fekál sex, pissing, BDSM a podobně.

f) erotické pomůcky – erotické silikonové panny je zakázáno jakkoliv poškozovat, škrábat nehty nebo jinými ostrými předměty (např. piercingem), případně do nich dávat údery pěstí.

g) erotické pomůcky – erotické silikonové panny je možné používat pouze v posteli, není možné je přemísťovat na jiná místa, např. na stůl, na židli, případně do sprchy.

h) pro pohlavní styk s danou erotickou pomůckou je třeba vždy používat lubrikační gel, který je pro zákazníky k dispozici v daném pokoji na privátu.

ch) pokud zákazník užívá pronajaté erotické pomůcky v rozporu s podmínkami a pravidly jejich užívání stanovenými v těchto obchodních podmínkách, je povinen uhradit společnosti smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč a nahradit společnosti v plné výši způsobenou škodu.

5) Reklamace a škoda na předmětu nájmu

a) v případě, že zákazník nalezne na pronajaté erotické pomůcce jakoukoli vadu nebo nefunkčnost, je povinen společnosti ihned takovou vadu či nefunkčnost oznámit společnosti, a to před užitím erotické pomůcky. Zákazník se zavazuje, že v případě objevení vady či nefunkčnosti nebude předmět pronájmu užívat, a to až do okamžiku, kdy bude vada či nefunkčnost společností odstraněna. Zákazník není oprávněn sám svépomocí vady erotické pomůcky jakkoli odstraňovat.

b) v případě, že vada či nefunkčnost nebyla způsobena zákazníkem, má zákazník právo na vrácení již poskytnutého finančního plnění, a to v celé jeho výši, případně ve výši poměrné, objeví-li se vada či nefunkčnost v průběhu užívání erotické pomůcky v době trvání pronájmu.

c) v případě zjevného rozdílu mezi fyzickým, optickým a technickým stavem pronajaté erotické pomůcky v době jejího předání zákazníkovi a jejím fyzickým, optickým a technickým stavem ve chvíli jejího vrácení zákazníkem, bude se zákazníkem zahájeno jednání o uhrazení celého rozsahu poškození erotické pomůcky, za které zákazník v plné výši odpovídá.

8) Objednávky

Objednání předmětu nájmu probíhá následujícím způsobem:

a) telefonicky na čísle +420 721 634 362, emailem na adrese: privat@naughtyharbor.cz

b) osobní rezervací na adrese privátu, Pecháčkova 1244/7, Praha 5, 150 00

c) rezervací na internetových stránkách www.vrsexhouse.cz.

9) Závěrečná ustanovení

a) tyto Obchodní podmínky a právní vztahy mezi společností a zákazníkem se řídí a budou vykládány v souladu s platným právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele. Touto volbou však není zákazník - spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení jiného právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence této volby práva jinak použila.

b) je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost nebo neúčinnost jednoho ustanovení se nedotýká platnosti ostatních ustanovení. Změny a doplňky Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

c) obchodní podmínky jsou archivovány společností v elektronické podobě.

d) smluvní strany vylučují použití § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, který stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, když nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran.

e) obchodní podmínky jsou zveřejněny na www.vrsexhouse.cz a jsou rovněž k dispozici v písemné podobě na adrese privátu, Pecháčkova 1244/7, Praha 5, 150 00.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 20.10.2019

Come and enjoy at brothel
or buy a virtual reality device or sex doll home.

In Prague's unique Naughty Harbor, you will find the most beautiful realistic Sex dolls waiting to fulfill all your erotic dreams and desires. If you want to enjoy with a silicone doll in your own bed, choose from hundreds of sex dolls in our dedicated e-shop. We will be happy to help you.